LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Ważne informacje

Szanowni Pacjenci,

zgodnie z art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) RODO informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami
  prawa;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz art.9 ust.2 lit. c, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/W- dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i
  Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o
  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych do powyższego celu jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa;
 • administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa pacjenta

Zapoznaj się jakie prawa i obowiązki przysługują Pacjenotowi w świetle obowiązujących aktów prawnych.

Co zabrać na oddział

Jeśli masz zaplanowany pobyt w szpitalu, warto zapoznać się jak lepiej się do niego przygotować.

Opieka rodziny nad chorym

Zakres opieki jaką może świadczyć rodzina i bliscy pacjena.

Udzielenie informacji o pobycie w szpitalu i stanie zdrowia drogą telefoniczną

Czy można otrzymać informację o stanie zdrowia pacjenta drogą telefoniczną?

Zasady udostępnienia dokumentacji

Poznaj zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Poród

Jeśli masz zaplanowany poród dowiedz się jakie standardy obowiązują w naszym szpitalu przed porodem.

Leczenie - zgoda i odmowa

Pacjent ma prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu.

Dziecko u lekarza

Dziecko do ukończenia 16 lat może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego...

Prawo do informacji o stanie zdrowia

Pacjent ma prawo do uzyskania jasnej, zrozumiałej i przystępnej odpowiedzi na pytania dotyczące swojego stanu zdrowia...

Obecność innych osób

Korzystając z pomocy medycznej pacjent ma prawo do tego, żeby w czasie udzielania świadczenia przebywała razem z nim bliska osoba...

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw...