LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Szpitalna Izba Przyjęć

Przyjęcia na oddziały szpitalne – przyjęcia planowe ze skierowaniem:

Podstawowym zadaniem szpitalnej Izby Przyjęć są przyjęcia pacjentów ze skierowaniem na oddziały szpitalne.

Przyjęcia odbywają się według kolejności ustalonej przez personel Izby Przyjęć.

Zależy nam na szybkim i sprawnym przyjęciu Państwa w oddział, w związku z tym uprzejmie prosimy o przygotowanie dowodu osobistego, skierowania do Szpitala oraz telefonu kontaktowego do osoby, którą mają Państwo prawo upoważnić do informowania na temat swojego zdrowia.

Poza tym do Szpitala należy zabrać:

 • ostatnie wyniki badań diagnostycznych, dokumentację medyczną, w tym karty leczenia
 • szpitalnego, zaświadczenie o grupie krwi, kartę ciąży – kobiety ciężarne;
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie;
 • przybory toaletowe, piżamy, szlafrok, ręcznik, obuwie na zmianę.


Świadczenia w szpitalnej Izbie Przyjęć są bezpłatne dla osób ubezpieczonych. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych potwierdzane jest na podstawie dowodu osobistego elektronicznie poprzez system e-wuś. W przypadku negatywnej weryfikacji prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz złożyć stosowne oświadczenie. Weryfikacja dokonywana jest przed udzieleniem świadczenia.

Adres:

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Telefon:

94 36 61 802

Przyjęcia w trybie nagłym:

Szpitalna Izba Przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przede wszystkim pacjentom przywiezionym przez zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem.

Przyjęcia odbywają się według kolejności ustalonej przez personel Izby Przyjęć, a nie według kolejności przybycia pacjenta.

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, do pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc:

 • z telefonu stacjonarnego pod 999;
 • z telefonu komórkowego pod 999 lub 112.


Dyspozytorowi pogotowia ratunkowego należy podać najważniejsze informacje

 • miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne);
 • powód wezwania pogotowia;
 • kto potrzebuje pomocy, w jakim jest stanie;
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.


Należy odpowiadać na pytania dyspozytora i zastosować do jego zaleceń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: “wezwanie przyjęte”.

Świadczenia w szpitalnej Izbie Przyjęć są bezpłatne dla osób ubezpieczonych. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych potwierdzane jest na podstawie dowodu osobistego elektronicznie poprzez system e-wuś. W przypadku negatywnej weryfikacji prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz złożyć stosowne oświadczenie. Weryfikacja dokonywana jest przed udzieleniem świadczenia W przypadku świadczeń udzielanych w trybie nagłym pacjent powinien dostarczyć dowód ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia udzielenia świadczenia.

Świadczenia ambulatoryjne w szpitalnej Izbie Przyjęć:

Szpitalna Izba Przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, a nie wymagających leczenia szpitalnego. Świadczenia w trybie ambulatoryjnym są udzielane pacjentom posiadającym skierowanie do szpitala, a nie zakwalifikowanym do leczenia szpitalnego oraz w przypadkach nagłych wymagających natychmiastowej interwencji medycznej bez skierowania. Te świadczenia to np.: usunięcie ciała obcego*, tamponada jamy nosowej*, korekcja złamania przegrody nosowej*, tamponada krwawienia z żylaków przełyku, zapewnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych, wspomaganie i kontrola oddechu sztucznego metodami ręcznymi i z zastosowaniem respiratorów, podtrzymanie funkcji życiowych chorego z urazem, elektroterapia serca, wstępne leczenie ostrych zatruć, leczenie ostrego bólu, cewnikowanie pęcherza moczowego*, ostre zagrożenia ginekologiczno-położnicze i nefrologiczne, szycie i opatrzenie ran*, oparzeń i drobnych urazów*, unieruchomienie kręgosłupa i złamania kończyny*, nastawienie zwichniętego stawu*.

*świadczenia wchodzące w zakres Poradni Chirurgicznej (znajdującej się obok Izby Przyjęć) udzielane są w ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dni robocze w godzinach działania Poradni w oparciu o skierowanie lekarza poz, a w szczególności zaopatrzenie ran, szycie ran, zaopatrzenie złamań, stłuczeń, zwichnięć itp.

Szpitalna Izba Przyjęć nie realizuje i nie zastępuje świadczeń wchodzących w zakres:

 • podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej poz;
 • transportu sanitarnego poz;
 • świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanej w poradniach specjalistycznych;
 • oraz innych świadczeń nie wchodzących w zakres Izby Przyjęć.


a w szczególności nie udziela/nie wykonuje/nie wydaje:

 • wizyt i badań kontrolnych w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • porad lekarskich w związku występującymi, a w szczególności nie leczonymi dolegliwościami, które nie noszą znamion stanu nagłego;
 • porad lekarskich i badań diagnostycznych ze względu na konieczność oczekiwania na konsultację, zabieg lub badanie diagnostyczne, w Poradni lub Pracowni diagnostycznej lub niedogodne dla pacjenta godziny otwarcia Poradni lub Pracowni specjalistycznych;
 • planowych zabiegów i badań w ramach leczenia poz lub leczenia specjalistycznego, porad specjalistycznych ani nie wydaje skierowań do specjalisty;
 • recept na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • zaświadczeń o stanie zdrowia (z wyjątkiem karty informacyjnej dotyczącej świadczeń udzielonych w IP), przedłużeń zwolnień lekarskich, i innych zaświadczeń.


Personel szpitalnej Izby Przyjęć informuje pacjentów o przysługującym im bezpłatnych świadczeniach w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zasadach ich udzielania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.nfz-szczecin.gov.pl w zakładce: Gdzie się leczyć.

Transport medyczny w ramach świadczeń udzielanych w szpitalnej Izbie Przyjęć.

Świadczenia w szpitalnej Izbie Przyjęć obejmują również zapewnienie bezpłatnego transportu międzyszpitalnego (tam i z powrotem) w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym (transport pacjenta z Izby Przyjęć do najbliższego szpitala udzielającego świadczeń we właściwym dla rozpoznania zakresie) oraz do innego podmiotu leczniczego w celu zachowania ciągłości leczenia (np. odwóz pacjenta zaopatrzonego ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć do zakładu opiekuńczo-leczniczego, hospicjium stacjionarnego). Zlecenie na bezpłatny transport międzyszpitalny wystawia lekarz Izby Przyjęć.

W innych niż wyżej wskazane przypadkach może być zrealizowany transport sanitarny za częściową lub pełną odpłatnością pacjenta.

Pacjent ponosi 60% odpłatności za transport sanitarny, gdy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby/osób lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z niżej wymienionymi chorobami:

 1. choroby krwi i narządów krwiotwórczych;
 2. choroby nowotworowe;
 3. choroby oczu;
 4. choroby przemiany materii;
 5. choroby psychicznych i zaburzeń zachowania;
 6. choroby skóry i tkanki podskórnej;
 7. choroby układu krążenia;
 8. choroby układu moczowo-płciowego;
 9. choroby układu nerwowego;
 10. choroby układu oddechowego;
 11. choroby układu ruchu;
 12. choroby układu trawiennego;
 13. choroby układu wydzielania wewnętrznego;
 14. choroby zakaźnych i pasożytniczych;
 15. urazy i zatrucia;
 16. wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe.


Stopień i przyczynę niesprawności ubezpieczonego określa lekarz Izby Przyjęć, który wydaje zlecenie na przewóz sanitarny.

W wyżej nie wymienionych przypadkach pacjent może skorzystać z transportu sanitarnego Szpitala za pełną odpłatnością.

Izba Przyjęć - Galeria