LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli pacjent uważa, że został niewłaściwie potraktowany może złożyć skargę do kierownika podmiotu leczniczego, którym jest Zarząd Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków:

1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Zakładzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
– w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:
– jeden z Członków Zarządu Szpitala w każdy wtorek od godziny 12.00 do godziny 13.00, lub po wcześniejszym umówieniu spotkania w innym terminie.

3. Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, w sekretariacie Szpitala we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalpolczyn.pl

4. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.

5. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
– imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
– datę zdarzenia,
– nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
– uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów, lub opis okoliczności.

6. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia skargi.

7. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
– wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
– podanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi,
– uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.

8. Dla należytego sposobu rozpatrywania skarg i wniosków Zarząd Szpitala może powoływać doraźne komisje:
– zadaniem komisji jest rozpatrywanie skarg na zaniedbania, zaniechania działania lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala oraz wniosków, przedmiotem których są w szczególności sprawy organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz lepszego zaspokajania potrzeb osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych;
– po rozpatrzeniu skargi lub wniosku komisja może wskazywać podjęcie właściwych środków zmierzających do usunięcia przyczyn skargi lub przyjęcia uzasadnionego wniosku.

9. Roszczenia odszkodowawcze pacjentów są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz kodeksu cywilnego. Na żądanie pacjenta Zakład ma obowiązek podać dane dotyczące zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

10. W przypadkach dotyczących nieprawidłowej realizacji umowy na świadczenia zdrowotne lub nieprawidłowej realizacji zadań przez pracowników NFZ Pacjent ma prawo do złożenia skargi w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
– Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), za pomocą poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu;
– Termin rozpatrzenia skargi wynosi 30 dni od daty wpłynięcia skargi do Funduszu.

11. W przypadkach gdy skarga lub wniosek dotyczy praw pacjenta skargę można złożyć do:

– Biura Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, strona internetowa www.bpp.gov.pl, bezpłatna infolinia 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00, adres poczty elektronicznej: sekretariat@bpp.gov.pl np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;

– rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy www.nil.org.pl w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;

– rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych www.izbapiel.org.pl w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;

– Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

12. Jeśli wniosek dotyczy lepszego i efektywniejszego zaspokajania potrzeb pacjentów, np. jak ulepszyć organizację, usprawnić pracę, zapobiec nadużyciom placówek medycznych albo spostrzeżeń związanych z wykonywaniem zadań przez Fundusz, możesz złożyć wniosek, który powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Wniosek składany jest na takich samych zasadach i do tych samych instytucji do skargę.

13. Skargi dotyczące spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną, np. umorzeniem postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia, nie są rozpatrywane.