LOKALIZACJA :

ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój

Prawa pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów.

1. Prawo do ochrony zdrowia.
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób.
3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta.
4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Prawo do umierania w spokoju i godności.
6. Prawo (Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
7. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji.
8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.
9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji na ten temat.
10. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym.
11. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie.
12. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej.
13. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej.
14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej.
15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej.
16. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta.
17. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie.
18. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej.
19. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
20. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu.
21. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładów opieki zdrowotnej.
22. Prawo do dostępu do informacji o prawach Pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej.

Obowiązki Pacjenta

Pacjent zobowiązany jest do:

1. stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego,
2. nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku Zakładu bez wyraźnej zgody lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza dyżurnego,
3. przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie Zakładu,
4. przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Zakład,
5. przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych,
6. odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego,
7. zachowania respektującego prawa innych pacjentów do wypoczynku,
8. używania odbiorników radiowo-telewizyjnych za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony,
9. nie wnoszenia sprzętu elektrycznego (sprzęt radiowo-telewizyjny, czajnik, żelazko itp.), wymagającego podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (gniazdka elektryczne),
10. stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych.

Prawa Pacjenta w aktach prawnych.

Poniżej zamieściliśmy wykaz aktów prawnych, w których mowa jest o prawach pacjenta. Pamiętaj, że przepisy prawa się zmieniają, dlatego proszę upewnić się, że sięgając do treści przepisów, korzystają państwo z ich aktualnego i pewnego źródła.

Inne: