Personel administracji Szpitala:

<>Z-cę dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie magisterskie w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania, rachunkowości lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, ekonomii i kierunków mających zastosowanie na stanowisku, mile widziany tytuł MBA, a także dodatkowe uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ACCA) doświadczenie w zarządzaniu finansami minimum 5 lat (wymagana opinia), doświadczenie na stanowisku kierowniczym minim 3 lata (wymagana opinia), biegła znajomość w zakresie rachunkowości zarządczej, organizacji rachunkowości, polskich standardów rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (potwierdzone opinią lub dokumentem poświadczającym kwalifikacje), mile widziana znajomość mechanizmów finansowych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i doświadczenie pracy w podmiotach leczniczych. Osoba na tym stanowisku powinnna także cechować się, m.in.: inicjatywą, samodzielnością i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów oraz bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością zarządzania zespołem. Podstawowe zadania:z-ca dyrektora finansowego to osoba, która jest odpowiedzialna za politykę i sytuację finansową Szpitala; do głównych obowiązków pracownika należy, m.in.: nadzór i koordynacja przygotowania planu finansowego, kontrolowanie rzeczywistych wyników ekonomicznych firmy i porównywanie ich z wytyczonymi celami i założeniami, sporządzanie okresowych raportów n.t. aktualnej sytuacji finansowej Szpitala, nadzór nad dokumentacją księgową i kontrola jej poprawności zgodnie z przepisami i procedurami, a także koordynacja i nadzór systemu sprawozdawczości finansowej, opracowywanie analiz i badanie struktury zapotrzebowania na materiały i usługi niezbędne do zakresu udzielanych świadczeń; ocena ryzyka finansowego inwestycji, kontrola stopnia zwrotu zaangażowania kapitału, poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy i utrzymanie płynności finansowej, poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji i planów rozwojowych, tworzenie wewnętrznych procedur dot. obszaru finansowego, nadzór nad pracą podległego personelu i tworzenie odpowiednich raportów dla Zarządu firmy, kadry kierowniczej, udziałowców, jednostek zewnętrznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych i innych czynników otoczenia zewnętrznego.

Lekarze:

1. Lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

2. Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

3. Lekarza oddziału pediatrii.

4. Lekarza oddziału neonatologii.

Pielęgniarki i położne

1. Położną w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Wymagane prawo wykonywania zawodu położnej oraz doświadczenie w pracy w oddziale szpitalnym. Oczekiwane kwalifikacje dodatkowe oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

2. Położną w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Połczynie-Zdroju. Wymagane prawo wykonywania zawodu położnej oraz kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowej.

3. Pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Połczynie Zdroju. Wymagane prawo wykonywania zawodu oraz kurs przetaczania krwi. Oczekiwane kwalifikacje dodatkowe oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Pielęgniarki w szpitalnej Izbie Przyjęć. Wymagane prawo wykonywania zawodu oraz kurs przetaczania krwi.

Diagnosta laboratoryjny

Wymagane: prawo wykonywania zawodu. Oczekiwane: specjalizacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, uprawnienia serologiczne, specjalizacja w kierunku mikrobiologia, doświadczenie zawodowe.

Informacja:

Oferty pracy, wraz proponowaną formą zatrudnienia, oraz CV wraz z kompletem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, oświadczenie o zapoznaniu się z RODO podmiotu i dokumenty potwierdzające inne wymagania można składać z dopiskiem "oferta pracy" - listownie na adres: Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 78-400 Połczyn-Zdrój - osobiście w Sekretariacie Spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 78-400 Połczyn-Zdrój w godz. 7.30 - 14.30 - w formie elektronicznej na adres: sekretariat@szpitalpolczyn.pl informacje na temat rekrutacji można uzyskać telefonicznie: 94 36 61 807, tel. kom.: 604 618 261 lub 503 358 609

Kontakt z Nami

Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt osobisty w Sekretariacie lub telefoniczny. Oferty można również składać drogą elektroniczną.

Napisz do Nas

Możesz się z Nami skontaktować za pośrednictwem poniższego formularza: